ટેકનિકલ હેલ્પ – સપોર્ટ

આપના મોબાઈલમાં વડગામ વેબસાઈટ www.vadgam.com બરાબર ના દેખાતી હોય તો નીચે જણાવેલ Steps પ્રમાણે Process કરી Check કરી જુઓ.

Most of smart phones are not supporting Indian laungauges because bitmap scripts langs are little bit difficult to code but Opera mini provide little bit smart way to visit hindi/gujarati website on your phone if your phone doesnt support this languages.


Steps:

  1. Install  Opera 6.5 Browser in your Mobile.
  2. Open opera mini in your phone.
  3. In address bar ,type “opera:config”.

Scroll down to end and Make yes in “User bitmap fonts for complex scripts”.

MAKE IT YES

Refresh Browser and type www.vadgam.com in your browser now you will able to read perfectly.

Most of smart phones are not supporting Indian laungauges because bitmap scripts langs are little bit difficult to code but Opera mini provide little bit smart way to visit hindi/gujarati website on your phone if your phone doesnt support this languages.

Steps: