પુસ્તક વેચાણ

પુસ્તક              :- નોલેજ નગરિયા

લેખક               :-  જય વસાવડા

મુળ કિંમત       :- રૂ. ૨૦૦/-

વેચાણ કિમંત :- રૂ. ૧૦૦/-

 

વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો :-

નિતિન પટેલ

મો.      :- ૯૪૨૯૪૦૭૭૩૨

ઈ-મેલ :- nitin.vadgam@gmail.com