ટેલીફોન ડિરેક્ટરી

Sr.No.
Details
Telephone No.
01
TDO Office,Vadgam
02739-262024/262034
02
Police Station,Vadgam
02739-262033
03
RFO, Office, Vadgam
9428369560
04
Govt.Vet Office,Vadgam
02739-262035
05
Market Yard-Vadgam
02739-261131
06
Mamalatdar Office
262021/262030
07
Block Health Officetr
9727730585
08
Govt.Library,Vadgam
02739-261030
09
Arts College,Vadgam
02739-262600
10
Anjana Kelavani Mandal
02739-262937
11
C.H.C. Memadpur
02739-262181
12
Post Office,Vadgam
02739-261093/261140
13
C.H.C. Vadgam
02739-261406/261066
14
C.H.C. Moriya
02739-263010
15
BSNL,Vadgam
02739-262012/262401
16
Hotel Savera,Vadgam
02739-262516
17
Bank of Baroda,Vadgam
02739-261089/262043
18
Bank of Baroda,Chhapi
02739-270273/270283
19
Dena Bank, Vadgam
02739-262037
20
SBI Bank, Vadgam
02739-262261/262262
21
Bank of India, Vadgam
02739-261515
22
KharidVechan Sangh,Vad.
02739-262062/261069
23
Chhapi Nag.Bank,Vad
02739-262525
24
Dudh Mandali,Vadgam
02739-262028
25
Gram Panchayat,Vadgam
02739-262029
26
Mokeshwar Dam
02739-288040/288041
27
UGVCL-Vadgam
02739-262039/262066