સંપર્ક


વડગામ.કોમ સંબંધિત આપના પ્રતિભાવો, સૂચનો તેમજ મંતવ્યો આવકાર્ય છે. નીચે આપેલા ફોર્મ દ્વારા આપ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. અમે આપને પ્રત્યુત્તર પાઠવીને આપના સંપર્કમાં રહીશું. વડગામ.કોમની મુલાકાત લેવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. (રૂબરૂ મુલાકાત માટે કે અન્ય કોઈ પૂછપરછ માટે આપ શ્રી નીતિન પટેલનો વડગામ ખાતે આ મોબાઈલ નંબર પર +91  9429407732 સંપર્ક કરી શકો છો.)

Click Here to Visit My Facebook Page

 

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message