પાલનપુરી બોલી : હારૂન બિહારી. ભાગ – ૧

[વડગામ તાલુકાના મેપડા ગામના વતની શ્રી હારૂનભાઈ બિહારી દ્વારા સ્વરચિત પાલનપુરી બોલી અહીં સમયાંતરે મુકવામાં આવશે આજે આપણે તેમના દ્વારા રચિત પાલનપુરી બોલી ભાગ-૧ નો આસ્વાદ માણીશું. આપ હારૂનભાઈનો તેમના મોબાઈલ નં ૯૯૦૯૫૭૫૩૧૭ ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો.]   [૧]… આગળ વાંચો