સરકારી પરિપત્રો

vidhansabha

 

નિરાધાર વિધવાઓના પુન: સ્થાપન માટે આર્થિક સહાય યોજનાના નિયમોમાં સુધારો – ૦૮.૦૩.૨૦૧૯

મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અંતર્ગત વધારેલ વ્યાપને અમલી કરવાની માર્ગદર્શન સૂચિકા બાબત – ૧૨.૦૩.૨૦૧૯

ગામ નમુના નં ૬ માં ઈ-ધરા કેન્દ્ર ખાતે “વારસાઈ” ફેરફાર નોંધની ઓનલાઈન અરજી કરવા બાબત. – ૦૭.૦૩.૨૦૧૯