વડગામ પંથકમાં શેરડીના વાવેતર થકી સ્વપ્નું સાકાર કરવાનો પ્રયત્ન.

Seradi-vavetar-Jalotra-1તાજેતરમાં ધાણધારની ધરા ઉપર ફરી એક વખત ઇતિહાસને ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ પોતાના ખેતરમાં એક એકર જમીનમાં શેરડીના ટીસ્યુ કલ્ચરના રોપાના વાવેતર દ્વારા શ્રી ધેમરભાઈ  ભટોળ દ્વારા  હાથ ધરવામાં આવ્યો. આવો આ વિશે જાણીએ એમના જ શબ્દોમાં….!

એ કહેવત સાચી છે કે ખેડૂતને આવતા વર્ષે સુખી થવાનું છે. આ વર્ષે નહીં. બસ આજ પરિસ્થિતિને લઈને સતત વ્યવસાયિક ઉદ્યમ કરવો જ રહ્યો. કુદરતી વાતાવરણ બદલાય, જમીનનું સત્વ અને તત્વ ઓછું થાય, ભેજ ઓછો થાય, બજારભાવ પણ ના પોષાય તેવા થાય, જરૂરી માનવબળના મળે..પણ કોઈ આવી પરિસ્થિતિમાં જીવન ટકાવી રાખવા કંઈક તો કરવું જ રહ્યું.

આવી પરિસ્થ્તિમાં તાંત્રિક જ્ઞાન (Technology) કામ આવે પણ ખરી જેમ કે ટપક સિંચાઈ અને ટીસ્યુ કલ્ચરના રોપા…વડગામ તાલુકાનું મારું જલોત્રા ગામ જ્યા ૪૦ વર્ષ પહેલાં ડાંગર અને શેરડી ( Sugar-Cane) મબલખ પ્રમાણમાં થતા અને કોલું અને ગોળનું કોલ્હાપુર કહેવાતુ પણ હવે તે સ્વપ્નું લાગે.

Seradi-vavetar-Jalotra-2

Seradi-vavetar-Jalotra-3

આવું સ્વપ્નું સાકાર કરવાનો એક પ્રયાસ ચાર દાયકા પછી મારા ફાર્મ ઉપર શેરડીના વાવેતર થકી શરૂ થયો.

આ પ્રકારનો પ્રયત્ન વડગામ તાલુકાના પાંચડા વિસ્તારમાં પણ હાથ ધરાશે…

ખેડૂતનું કામ મોતી વેરવાનું બાકી ધરતી મા અને મેહુલીયો જાણે….  !