વ્યક્તિ-વિશેષ

વડગામ તાલુકાના સ્વાતંત્રય સેનાની શ્રી કાળીદાસ લક્ષ્મીચંદ ભોજક (કવિ આનંદી)

[વડગામ તાલુકાના ભાંગરોડિયા ગામના વતની અને એમ.એમ.ચૌધરી આર્ટસ કોલેજ રાજેન્દ્ર્નગર,જી.સાબરકાંઠામાં ઇતિહાસ વિભાગમાં પ્રોફેસર તરીકે કાર્યરત શ્રી રમેશકુમાર રઘનાથભાઈ પટેલે તાજેતરમાં વડગામ તાલુકાના સ્વાતંત્રય સેનાની શ્રી કાળીદાસ લક્ષ્મીચંદ ભોજક (કવિ આનંદી) ના ગૌરવપ્રદ જીવન ઉપર International Journal  માં  Research Paper તૈયાર કરીને  વડગામ તાલુકાને ગૌરવ અપાવ્યું છે, તે બદલ તેઓશ્રી ને અભિનંદન. તેમના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ આ ગૌરવપ્રદ લેખને વડગામ વેબસાઈટ ઉપર મુકવાની પરવાનગી આપવા બદલ શ્રી રમેશભાઈનો આભાર]

 

નોંધ :- આ લેખ “B Bharati GopikaTwo”  font માં લખેલ છે જો આ  font  આપના કોમ્પ્યુટર માં નહિ હોય તો  લેખ ગુજરાતી માં વાંચી શકાશે નહિ આ ફોન્ટ મેળવવા માટે આપ અહી સંપર્ક કરીને આ ફોન્ટ મેળવી ને આપની સીસ્ટમ માં ઈન્સ્ટોલ કરીને સંપૂર્ણ લેખ વાંચી શકશો

 

«MíkkðLkk :-

          ykÍkË ¼khík{kt økwshkíkLkwt ¾qçk s {kuxwt ÞkuøkËkLk hÌkwt Au. økwshkíku ¼khíkLke ykÍkËe {u¤ððk ½ýwt çkÄwt ykÃÞwt Au. økwshkíkLkkt yLkuf rsÕ÷k, Lkøkhku yLku LkkLkk-LkkLkk økk{zktykuyu ykÍkËeLke ÷zík{kt Þík®fr[ík Vk¤ku ykÃku÷ Au. íku{kt çkLkkMkfktXk yu Ãký ytøkúuòuLke ÷zík Mkk{u íku{Lke yknqíke{kt Vw÷ Lknª Ãký Vw÷Lke Ãkkt¾ze sux÷wt «ËkLk fheLku ÃkkuíkkLke íkkfkíkLkku Ãkrh[Þ çkíkkðu÷ Au. ykðk s yuf çkLkkMkfktXk rsÕ÷kLkk {wÏÞ {Úkf Ãkk÷LkÃkwhLke Ërûký rËþkyu 1Ãk rf.{e.Lkk ytíkhu ykðu÷ ðzøkk{ íkk÷wfkLkk {wÏÞ {Úkfu yksÚke 1 MkËe Ãkqðuo yux÷u fu E.Mk. 1906 (Mktðík 196h) [iºk MkwË- ÃkLkk hkus yuf Mkk{kLÞ fwxwtçk{kt sL{u÷ fk¤eËkMk ÷û{e[tË ¼kusf.

          þYykík{kt {wtçkE íÞkhçkkË rþhkune (hksMÚkkLk) íku{s çkLkkMkfktXk Ãkk÷LkÃkwh-ðzøkk{ yLku Ëktíkk {wfk{u ÃkkuíkkLke rðrðÄ h[Lkkí{f «ð]r¥kyku fhe su÷ðkMk ¼kuøkðe ÃkkuíkkLkwt SðLk hk»xÙLku Mk{ŠÃkík fhe ËeÄwt.

ykÍkËeLke ÷zík{kt òuzkððk ÃkkA¤Lkwt «uhfçk¤ :-

          ½hLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík Mkkhe Lk nkuðkÚke ðzøkk{ {wfk{u økwshkíke Ãknu÷k ÄkuhýLkku yÇÞkMk Ãkqýo fhe E.Mk.1918{kt frð ÚkðkLke EåAk òøk]ík Úkíkkt {wtçkE sðk hðkLkk ÚkÞk ßÞkt íku{Lku ®nËe frð hkÄu~Þk{ (çkhu÷e, W.«.) íkÚkk {wtçkE økwshkíke Lkkxf {tz¤e{kt frð íkhefu fk{ fhíkk {w¤[tË {w÷kýeLkku Ãkrh[Þ Úkíkkt ®Ãkøk¤Lkwt ¿kkLk «kó fhe {krMkf YrÃkÞk 1Ãk Lkk ÃkøkkhÚke økwshkíke Lkkxf ftÃkLke{kt òuzkE ÃkkuíkkLke fkhrfËeoLke þYykík fhe. íku Mk{Þu ¼khík{kt rçkúrxþ þkMkLkLkk y{kLkw»ke yíÞk[khku yLku ÍwÕ{kuÚke «ò ºkkrn{k{ Ãkkufkhe QXe níke. íÞkhu MðhkßÞLke [¤ð¤ku [k÷íke níke su{kt Mk¼kyku ¼hðe, Mkh½Mkku fkZðkt, Mkwºkkuå[khku fhðk, «¼kík Vuhe fkZðe íku{s rðËuþe {k÷Lkku çkrn»fkh fhe MðËuþe yÃkLkkðu íku {kxuLkk «ÞíLkku Úkíkk.

          fk¤eËkMk ¼kusfLku Ãký ykðe Mk¼k, Mkh½Mkku{kt sðkLke fwËhíke ykËík Ãkze. òuøkkLkwt òuøk 1 ykìøkMx E.Mk.19h0{kt ‘MðhkßÞ {khku sL{rMkØ yrÄfkh Au yLku íku nwt {u¤ðeLku s stÃkeþ’Lkk h[rÞíkk ÷kuf{kLÞ rík÷fLkwt yðMkkLk Úkíkkt íku{Lke M{þkLkÞkºkk{kt nòhku ÷kufku ònuh {køkkuo Ãkh Vw÷kuLke ð]rü yLku Awxk LkkýkLke WAðýe ðøkuhu Lkshu òuíkkt òýu yk¾wt {wtçkE þkuf{kt zwçke økÞu÷wt nkuÞ íku{ ÷køÞwt. íku «MktøkÚke s íku{Lkwt frðÓËÞ ÿðe QXâwt yLku ytíkh{ktÚke yðks QXâku, “ykÃký {kLkðe yLku íkwt Ãký {kLkðe þwt íkkhkÚke yk Ëuþ {kxu fþwt s Lk ÚkkÞ ?” yLku íÞkhÚke s MðËuþLke ¼kðLkk «çk¤ ÷kuf{kLÞ rík÷fLku ytsr÷ ykÃkíkk økeíkÚke íku{Lke frðíð þÂõík òøk]ík ÚkE íku økeík 1000 sux÷e Lkf÷ku AÃkkðe {wtçkELke øk÷eyu ÃknkU[íke fhe yLku íÞkhÚke s MðhkßÞLke [¤ð¤kuLku SðLkLkku yuf {fþË çkLkkðe ËeÄku.

íku økeíkLkk þçËku níkk…

          “økÞku Au ®nËLkku nehku f{h fþòu ík{u ðehku,

÷zík ÷zòu MkíÞkøkúnÚke f{h fþòu ík{u ðehku…”

yk çkÄe «ð]r¥kykuÚke íkuyku Lkkufhe Mk{ÞMkh sE þfíkk Lk níkk. ykÚke {kr÷f MkkÚku ðkhtðkh {ík¼uËku Úkíkk. ‘MðhkßÞ {khku sL{rMkØ yrÄfkh Au.’ yu Mkwºku íku{Lku yux÷k çkÄk yr¼¼qík fhe ËeÄk níkk fu nðu fkuELkkÞu çktÄLk{kt hnuðwt Lkne LkkufheLku fkÞ{e {kxu rík÷kts÷e ykÃke yuðku MktfÕÃk fÞkuo fu nðu fkuEÃký MktMÚkk{kt òuzkððwt Lknª Ãký ßÞkt ßÞkt ÃkhkÄeLkíkk yLku þku»ký Ëu¾kÞ íkuLkku {¬{íkkÚke rðhkuÄ fhðku. Mðhks {kxu [¤ð¤ [÷kððe. MðhksLkk økeíkku ÷¾ðk íku frðíkkyku AÃkkððe ÷kufkuLku ðnU[ðe yLku yu{ktÚke su {¤u íku{ktÚke SðLkLkku rLkðkon [÷kððku.

Ãkq. økktÄeçkkÃkw MkkÚku MktÃkfo yLku ËuþMkuðkLkku «kht¼:-

Ãkq. {nkí{k økktÄe íku Mk{Þøkk¤k{kt ðÄko {wfk{u ykððkLkk nkuðkLke ¾kºke fk¤eËkMkLku Úkíkkt íkuyku økktÄeçkkÃkw Lku {¤ðk ðÄko ÃknkU[e íku{ýu yuf frðíkk ÷¾e çkkÃkwLkk [hýku{kt Ähe.

          “hUxeÞku htfLku hkux÷e yÃkkðíkku

økktÄeçkkÃkwLkk ytíkh{kt ÔÞkÃkíkku

VwhMkËLkk xktfýu Vhíkku yu VwtËze

VwtËze{kt Mkòoíke ¼khíkLke [qtËze”

økktÄeçkkÃkw frðLke h[Lkk òuE yíÞtík «¼krðík ÚkÞk yLku íku{ýu fk¤eËkMk ¼kusfLku ‘frð ykLktËe’Lkwt rçkYË ykÃÞwt. íÞkhÚke íku íkuyku frð ykLktËe íkhefu rðÏÞkík ÚkÞk. økktÄeçkkÃkwLkk ykËuþÚke Mkðo «Úk{ fkÞo WÃkkXâwt rð÷kÞíke fkÃkzLkku çkrn»fkh. ykÚke frð ykLktËe ¾kËeLkk fÃkzk økúný fhe Mk¼kyku ¼híkk-÷kufkuLku Mk{òðíkk yLku çkw÷tË Mðhu økkíkk…

‘çkuXe Au Mkðo rMkrØ skðk rnLËwMíkkLkLke,

rðËuþku{kt ðne òÞ Au ®sËøkkLke rnLËwMíkkLkLke.’

(yk frðíkk íku Mk{Þu ¾qçk s ÷kufr«Þ çkLku÷e.)

ðuX «Úkk LkkçkqËe {kxu fhu÷ «ðkMkku íkÚkk yLÞ h[Lkkí{f «ð]r¥kyku :-

        {wtçkELke Lkkufhe AkuzeLku fkuELkk çktÄLk{kt Lk hnuðkLke ykËíkÚke ðøkh ÃkiMku ÷uðkíke ðuX çktÄ fhðk íkuyku økwshkíkLkk økk{zu økk{zu ÷kufMktÃkfo fhe ÷kufku{kt òøk]rík ykýíkk. íku Mk{Þu {wêe¼h òøkehËkhku ÷kufkuLku ðuX fhkðíkk. Ykðe ðuX «Úkk òuELku frðLkwt ÓËÞ ÿðe QXâwt. {wtçkE{kt íku Mk{Þu ©e þk{¤ËkMk økktÄeLkk íktºkeÃkËu ‘sL{¼qr{’ Lkk{Lkwt ðíko{kLkÃkºk Lkef¤íkwt. ykÚke frð þk{¤ËkMk økktÄeLkk Ãkrh[Þ{kt ykÔÞk. yLku íku{ýu íku{Lke ðuX«Úkk LkkçkwËe {kxuLke frðíkkyku AÃkkðe íkuLke Lkf÷ku ðu[e íku{ktÚke SðLkrLkðkon økwshþu yLku ðuX«Úkk LkkçkwË Úkþu íku çkkçkík þk{¤ËkMk økktÄeLku Mk{òðíkkt þk{¤ËkMk økktÄeyu frðLke {kík]¼qr{ {kxuLke yÃkkh {{íkkLku Ãkkh¾e sL{¼qr{{kt frðíkkyku AÃkkððkLke yLku ðu[ðkLke Mkt{rík ykÃke. Úkkuzk Mk{Þ MkwÄe íku{ýu yk «ð]r¥kyku fhe Ãkhtíkw íku{kt ÃkurxÞwt Ãký ÃkqÁt {¤u Lkne yk¾hu E.Mk. 193Ãk{kt íkuyku y{ËkðkË ykÔÞk. ßÞkt íku{Lkk çkk¤r{ºk yLku Mkk{krsf fkÞofh «íkkÃk[tË þknLku {éÞk. íÞkhu y{ËkðkË{kt ËkYLke çkËeyu òuh Ãkfzâwt níkwt. íÞkhu «íkkÃk[tË þknu ËkYçktÄeLkk Mkh½MkLkku fkÞo¢{ çkíkkÔÞku. íku fkÞo¢{{kt økkðk {kxu yLku íkuLke Lkf÷ku ðu[ðk {kxu frð ykLktËeyu yuf frðíkk ÷¾e suLkk þçËku níkk.

        “Azu [kuf Ãkzu Akíke WÃkh ½kð [ÃÃkwLkk,

YrÄhÚke ÷k÷ htøkkÞk ¾hkËu¾kð [ÃÃkwLkk.”

yk fkÔÞÃktÂõík Mkkð Mkk{kLÞ níke Ãkhtíkw íkuLke ÃkkA¤Lkku Mkt˼o yux÷ku çkÄku Ÿzku níkku fu suLkku ykûkuÃk MkeÄku y{ËkðkËLkk {uSMxÙux WÃkh níkku. yk fkÔÞ AkÃkðk y{ËkðkËLkk fkuE «uuMk {kr÷f íkiÞkh Lk Úkíkkt yuf nkÚk «uMk [÷kðíkk ðÞkuð]Ø fu su{Lkk{kt ËuþËkÍ níke íku{ýu «uMkLkwt Lkk{ ÷ÏÞk ðøkh yLku õÞktÞ ònuh Lk fhðkLke {¬{ þhíku íku frðíkk AkÃke ykÃke. frð©eyu yk frðíkkLke yuf Lkf÷ {Míkfe {kfuoxLkk Ëhðksu [kuxkze yux÷wt s Lkne íkuLke Lkf÷ku ònuh{kt ðnU[e íÞkhu Ãkku÷eMku íkuLke LkkUÄ ÷eÄe yLku íÞkhu íku{Lku ¾çkh Ãkze fu {khe ÃkkA¤ fkÞ{ Mke.ykE.ze. hnu Au. íkuLke yu{Lku íku rËðMku ¾kíkhe ÚkE Ãkhtíkw íku{Lke MkkÚku nt{uþkt hnuíkk {hkXk òríkLkk Ë¥k Lkk{Lkk r{ºku Ëøkku fhe íku{Lku Ãkfzkðe ËeÄk. íÞkhu YMík{S Ãkxu÷ Lkk{Lkk ÃkkhMke MkçkELMÃkuõxhu íku{Lku Ãkfze y{ËkðkËLke økkÞfðkzLke nðu÷e{kt {uSMxÙux Mk{ûk ¾zk fhe ¾kuxe W~fuhýe fhðkLkk ykhkuÃkMkh y{ËkðkËLke nË{ktÚke nËÃkkh hnuðkLkku nwf{ fÞkuo. yux÷wt s Lkne íku{Lku Mke.ykE.ze.Lkk y{÷Ëkh MkkÚku huÕðu{kt çkuMkkze Ënuøkk{ huÕðu MxuþLku Akuze ËeÄk. Ënuøkk{Úke íku{Lku íku{Lkk y{ËkðkËLkk Ãkh{r{ºk økkufw¤¼kE ¼èLku Ãkºk ÷¾e sýkðíkkt økkufw¤¼kE ¼èu íku{Lku rþhkune (hksMÚkkLk) Mxux{kt sELku yktËku÷Lk [÷kððkLkku ykËuþ ykÃÞku.

íku Mk{Þu rþhkune Mxux{kt Ëuðzk hksÃkqík hkò MðYÃk hk{®MknLkwt þkMkLk «ðíko{kLk níkwt. íku íÞkhu sw÷{e þkMkf níkku. íku MðYÃkðkLk †eykuLku øk{u íÞkhu QXkðe íku{Lke MkkÚku y{kLkw»ke ðíkoLk fhíkku. frðyu hkòLkk {LkMðe fkÞËkyku yLku yíÞk[khku Mkk{u ÷kufkuLku {kÚkwt Wt[fðk økwó heíku yktËku÷Lk søkkÔÞwt. ÷kufkuLku Mk{òÔÞk, MktøkXeík fÞko. íkuyku yuf ð¾ík rþhkune Mxux{kt r{ºkLku íÞkt AwÃkkÞk níkk íÞkhu r{ºku s hkòLkk zhÚke Ëøkku ËE íku{Lku Ãkfzkðe Ëuíkkt frð ykLktËeLku fkuxo{kt ÷E sðk{kt ykÔÞk. frðyu ÃkkuíkkLke «ð]r¥kykuLkku Mðefkh fhe ÷uíkkt {uSMxÙuxu íku{Lku A {kMk yLku yrøkÞkh rËðMkLke Mkò fhe. íku{Lku rþhkune MxuxLke su÷{kt hkÏÞk. Su÷{kt íku{Lke ÃkkMku íkLkíkkuz {nuLkík fhkððk{kt ykðíke yLku ðÄw Ãkzíkk {eXwt Lkk¾u÷k huíkeLkk fýðk¤k Mkqfk hkux÷k ykÃkðk{kt ykðíkk suÚke hkux÷k ykuAk ðÃkhkÞ. Mkò Ãkqhe Úkíkkt íku{Lku rþhkune MxuxLke nË{kt «ðuþçktÄe Vh{kðe íku{Lku rþhkuneLke Ãkku÷eMk Ãkk÷LkÃkwh MkwÄe ð¤kððk ykðe fkhý fu íku{ýu sqLkðkýe rð[khku yLku Lkh{ rË÷Lkk íku{Lkk rÃkíkkS ÷û{e[tËLku òý Lk ÚkkÞ íku {kxu Ãkk÷LkÃkwhLkwt MkhLkk{wt çkíkkðu÷wt níkwt.

MðkíktºkÞ MkuLkkLke økkufw¤¼kE ¼èLku òý Úkíkkt Ãkk÷LkÃkwh ykÔÞk. íku Mk{Þu Ãkk÷LkÃkwh{kt MÚkkrLkf MðkíktºkMkuLkkLkeykuyu ÷kufMkt½Lke MÚkkÃkLkk fhu÷e. íku{ýu Ãký ÷kufMktt½Lke {w÷kfkík ÷E frð ykLktËeLku Ãkk÷LkÃkwh hne fk{ þY fhðkLke Mkq[Lkk ykÃkíkkt Ãkk÷LkÃkwh{kt MÚkkrLkf ©e zkÌkk÷k÷ {nuíkk, çkk÷kþtfh òu»ke, suMkwtøk÷k÷ òu»ke, yfçkh¼kE [kðzk, {Lkw¼kE ¼è, íkÚkk Akuxw¼kE nu{w¼kE {nuíkk yLku øk÷çkk¼kE Ãkxu÷ (LkhkMk¤ðk¤k) MkkÚku hne fk{ þY fÞwO.

          Ãkk÷LkÃkwh Mxux{kt ðuX«Úkk [k÷íke níke. òøkehËkhkuLke òunwf{e yux÷e çkÄe ðÄe økE níke fu íkiÞkh ÚkÞu÷ Ãkkf {LkVkðu íkux÷wt ¾¤k{ktÚke MkeÄwt s ÷E síkk. ¾uzqíkkuLke fkuE VrhÞkË Mkkt¼¤ðk íkiÞkh Lk níkwt. fku¤e-XkfhzkykuLke ËefheykuLkk ÷øLk òøkehËkhkuLke {LkMkwVeÚke Úkíkk. òøkehËkhkuLke òunwf{e Mkk{u frðyu yðks çkw÷tË fÞkuo. íku{ýu ©e øk÷çkk¼kE LkkLkS¼kE Ãkxu÷ (LkhkMk¤)Lke ËhBÞkLkøkeheÚke ‘òøkehËkh «ò{tz¤’Lke MÚkkÃkLkk fhe yk òøkehËkh {tz¤ îkhk frð ykLktËe yu Ãkk÷LkÃkwhLkk økk{zktyku{kt yMknfkhLke [¤ð¤ þY fhe fkuEÃký ÔÞÂõíkyu òøkehËkhkuLkwt fk{ fhðwt Lknª íkuyku ykËuþ çknkh Ãkkzâku. Yf¤kÞu÷k skøkehËkhkuyu «ò WÃkh Äkf s{kððk ðzøkk{ {nk÷Lkk ðkMký Mku¼h økk{{kt hk{k Lkk{Lkk økheçk ¾uzqíku ðuX fhðkLke Lkk Ãkkzíkkt íkuLku íkehÚke ðªÄe LkkÏÞku. suLke frðLku òý Úkíkkt íkwhtík s Ãkk÷LkÃkwh Mkeðe÷ nkuÂMÃkx÷{kt ÷E sE Mkkhðkh yÃkkðe yLku VrhÞkË Ëk¾÷ fhkðíkkt ze.yuMk.Ãke.yu ðkMkýk Mku¼h økk{{kt çku Ãkku÷eMkLkwt Úkkýwt {qfðk{kt ykÔÞwt. Ãkhtíkw frð ©e ykLktËeyu W~fuhýe fhe fu yk òøkehËkhku yLku ðuXeÞkykuLku ÷zkðe {khðkLkk «ÞkMkku Au íkuÚke frðLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. F÷uõxh Ãkkxe÷ yLku ze.ðkÞ.yuMk.Ãke. Ëkuþe Ãký frð rðYØ níkk. frðLku ÃkfzeLku {uSMxÙux Mk{ûk hsq fÞko. {uSMxuxu ¼rð»Þ{kt ÷zík çktÄ fhðkLke yLku ò{eLk ykÃkðkLke þhíku Akuze {qfðk sýkÔÞwt Ãkhtíkw frðyu ò{eLk ykÃkðkLke Lkk Ãkkzíkkt Mkkík rËðMk íkuyku fk[e su÷{kt hÌkk. íÞkh ÃkAe f÷uõxh ©e Ãkkxe÷Lke çkË÷e Úkíkkt ©e yu{. zçkÕÞw. ËuMkkE Lkðk f÷uõxh íkhefu ykÔÞk. Lkðk f÷uõxhLke íkxMÚkíkkLku fkhýu fuMkLke ¾kuxe hsqykík {uSMxux Mkk{u Lk ÚkE þfe. {uSMxuxLku ÷køÞwt fu ykðku fuþ WÃkòðe fkZu÷ Au. íku{ýu íku fuþ f÷uõxh©eLku Ãkhík {kuf÷íkkt f÷uõxhu íku fuþ rðzÙku fhe ík{k{ ykhkuÃkeykuLku rLkËkuo»k Akuze {qfðkLkku nwf{ fÞkuo. ðuX«Úkk Mkk{uLkk yk «Úk{ rðsÞÚke ‘òøkehËkh «ò{tz¤’Lkwt yktËku÷Lk ðÄkhu íkeðú çkLÞwt. íÞkhçkkË òøkehËkhkuLku yÃkkíkku su ¼køk Ãký çktÄ fhkÔÞku. ¼khíkLke ykÍkËe xkýu rçkúrxþ Mkhfkhu çkÄk MktMÚkkLkkuLku {wõík fhe ËeÄk níkk. òøkehËkhkuLke «Úkk ÃkkAe ykðe hne níke òufu rð÷eLkefhý ÚkÞwt yux÷u Ëuþe hsðkzk ¼khíkMkt½{kt ¼éÞk Ãkhtíkw þYykíkLkk íkçk¬k{kt fux÷kf økqt[ðkzk MkòoÞk. ykÍkËeLkk Úkkuzk Mk{Þ Ãknu÷kt ÷zík Lku fkhýu Ãkk÷LkÃkwh MxuxLkk òøkehËkhkuLke ðuX íku{s ¼køkçkxkE çktÄ ÚkE níke. ykÍkËe ÃkAe MÃkurþÞ÷ «kLík ykurVMkh ©e fu.Þw.¼èLke rLk{ýqtf Úkíkkt íku{ýu òøkehËkhe «òLkk ¾uíkeLkk ¾kíkuËkh íkhefuLkk n¬ku Lk¬e fÞko. yLku fÌkwt fu ßÞkt MkwÄe [ku¬Mk Lkerík Lk¬e Lkk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe økk{ðkh W[f {nuMkw÷ ðMkw÷ fhðwt. yk{ òøkehËkhkuLku Vhe ¼køk ykÃkðkLkwt þY Úkíkkt frð ykLktËeLku 19Ãk0-Ãk1{kt yktËku÷Lk {k{÷u fkhkðkMk{kt sðwt Ãkzu÷ Auðxu 1/8/19Ãk4Lkk hkus ðuX«Úkk yLku ¼køkçkxkE ytøkuLkku fkÞËku ÃkMkkh Úkíkkt fkÞ{e {kxu ðuX«Úkk yLku Wå[f {nuMkw÷ ykÃkðkLkwt çktÄ ÚkÞwt yLku òøkehËkhe «ò{tz¤Lku rð¾uhe ¾uzqík {tz¤Lke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe. ¼khíkeÞ hkr»xÙÞ fkUøkúuMkLke «uhýkÚke þY ÚkÞu÷ ¾uzqík {tz¤u Mkðo«Úk{ fkÞo ‘nku¤e «Úkk’ çktÄ fhðkLkwt fÞwO. íku{kt frð ykLktËeyuu ðzøkk{ {nk÷Lkk íkkçkk nuX¤Lkk ½kuzeÞk÷ {wfk{u Xkfhzk-fku¤eykuLke yuf Mk¼k çkku÷kðe s÷kuºkkLkk V÷S¼kE Ãkxu÷ yLku yku¾k¼kE økku¤Lke ËhBÞkLkøkeheÚke nku¤e «Úkk çktÄ fhkðe.

          frð ©e ykLktËeyu ykÍkËe ÃkAe Ëktíkk íkk÷wfkLkk ykrËðkMkeykuLkk nrhsLkkuLkk çkk¤fkuLku Mkðýkuo MkkÚku rLkþk¤{kt çkuMkkze nrhsLkku «íÞu ÷kufkuLku Mkwøk (¼u˼kð) Lk hk¾ðk, økk{zktyku{kt «kiZ rþûkýLke þYykík, ËkYçktÄe {kxu rðãkÚkeoyku îkhk økk{uøkk{ Lkkxfku ¼sððkLkwt fkÞo fÞwO.

frð ©e ykLktËeyu ÷kuf{kLÞ rík÷fLke M{þkLkÞkºkk{kt ßÞkt MkwÄe ¼khík ykÍkË Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe Mkeðu÷k fÃkzkt Lk ÃknuhðkLke ÷eÄu÷ «rík¿kk íku Mk{ÞLkk f÷uõxh©e ðe.þtfhLke ËhBÞkLkøkeheÚke YÃkk÷ økk{u {kíkkSLkku nðLk fhkðe Mkeðu÷kt fÃkzkt Äkhý fhe Ãkqýo fhe.

{qÕÞktfLk :-

 yk{, ¼khíkLke ykÍkËe {kxu {kºk ÃkkuíkkLkk ðíkLk{kt s Lknª Ãkhtíkw {wtçkE, rþhkune, y{ËkðkË, ¼Y[, ytf÷uïh, ͽzeÞk íku{s çkLkkMkfktXk{kt rðrðÄ [¤ð¤ku yLku h[Lkkí{f «ð]r¥kyku fhe. íkuyku ykðe ÷kufkuÃkÞkuøke fkÞkuo fhíkk nkuðk Aíkkt íku{Lku çku çku ðkh {khe Lkk¾ðkLkk fkðºkk Ãký rLk»V¤ Lkeðzâk. fnuðkÞ Au fu suLku hk{ hk¾u íkuLku fkuý [k¾u. yk{ SðLkLkk ytík MkwÄe ykÍkËe ÃkAe Ãký íku{Lke «ð]r¥kyku yrðM{hýeÞ çkLke hnuþu. Frð©e ykLktËeLku òu ðzøkk{Lkk MkhËkh íkhefuLkwt rçkYË ykÃkðk{kt ykðu íkku shk Ãký yswøkíkwt LkÚke. íkuyku SðLkÃkÞOík ¾kËeLkk ð†ku Ãknuhe ÷kufkuLku MðËuþe [es ðMíkwykuLku yÃkLkkððkLke nkf÷ fhe hÌkk. ‘Mkuðk Mkuðk {kxu Au Mk¥kk {kxu Lkne’ yu íku{Lkku økwÁ{tºk níkku. E.Mk.197h{kt ¼khík Mkhfkh ðíke Mð. EÂLËhkøkktÄe îkhk íku{Lku íkk{úÃkºk yuLkkÞík fhðk{kt ykÔ. íku{ýu ykfkþðkýe WÃkh fkÞo¢{ ykÃÞku níkku. MðkíktºkÞ ðehkuLkk EríknkMk{kt su{Lke ÞkË LkkUÄkÞu÷ Au íkuðk frð ©e ykLktËeyu 30/10/1973Lkk hkus ÃkkuíkkLke SðLk÷e÷k Mktfu÷e ÷eÄe.

÷k¾ ÷k¾ Mk÷k{ yu ¼khík{kíkkLkk ðehLku…


સંદર્ભ

(1) þuX y{]ík÷k÷ yLku yk[kÞo fLkw, MktÃkkËf ‘ykÍkËeLke y{høkkÚkk’, zeMkk

«.yk.ð»ko-198Ãk

(2) yk[kÞo fLkw yLku þuX yu.çke. ‘W¥kh-økwshkíkLke yÂM{íkk’, zeMkk

«.yk.ð»ko-1984

(3) ©e Mk{Mík LkkÞf-¼kusf fu¤ðýe {tz¤ {nuMkkýk Mkt[kr÷ík, yMkkEík

Mk{k[kh {w¾Ãkºk-10 sw÷kE 1990 «fkþf -¼kuøke÷k÷ çke. LkkÞf ð»ko-7

ytf-7,8 Mk¤tøk ytf-74,7Ãk {nuMkkýk

(4) y{]ík {nkuíMkð økkihð økútÚk, y{ËkðkË ð»ko – 197Ãk

(5)  MkiÞkË þheV [~{kðk÷k MktÃkkËf ‘çkLkkMk økkEz’ Ãkk÷LkÃkwh ð»ko-h000

(6)  swyku ËirLkf ðíko{kLkÃkºk MktËuþ, íkk: hh/Ãk/83 Lkk fLkw yk[kÞoLkk

‘EríknkMkLke yxkheÞuÚke’ ÷u¾ îkhk Mkk¼kh.

(7) fk¤eËkMk ¼kusfLke ÃkkuíkkLke ytøkík zkÞhe{ktÚke 8/1/Ãk3

(8) swyku ËirLkf ðíko{kLkÃkºk h¾uðk¤ íkk:31/10/h001, íkk: 7/11/h001,

14/11/h001

(9)  Ãkwºk Ãkðeý[tÿ fk¤eËkMk ¼kusfLke YçkY {w÷kfkík íkk:30/1/h007