વિશેષ પ્રવૃતિઓ

Under Ground Water Research for Vadgam Agriculture.

વડગામ તાલુકા માં  પાણીના તળ ઘણા જ નીચા ઉતરી ગયા છે,જેનાથી ઘણા સમય થી વડગામ પંથકના લોકો પાણીના અભાવે ખેતી વ્યવસાય માં અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે.ઘણા ખેડૂતોએ ખર્ચાઓ કરીને બોર બનાવયા છે પણ યોગ્ય સફળતા મળતી નથી.જે જગ્યાએ બોર કરવાનો હોય તે જગ્યાએ જમીન માં પાણી છે કે નહી તે તપાસવા ઘણી પધ્ધતિઓનો ઉપયોગ ખેડૂતો કરતા હોય છે,જેમાની અમુક ધાતુના ઉપયોગથી તૈયાર કરવામા આવતા સળિયા (Rods) નો ઉપયોગ પણ પાણીની શોધ માટે કરવામા આવતો હોય છે.દરમિયાન આ વિષયને લઈને મારો સમ્પર્ક કેનેડા સ્થિત મારા મિત્ર જ્યોર્જ સાથે થતા તેણે મને સળિયાના ઉપયોગ અંગેની માહિતી આપી જે અહી મે વિડીયો ધ્વારા મુકેલ છે.આ ઉપરાંત તેના મને મળેલ ઈ-મેલ પણ નીચે મુકેલા છે,જેનાથી આપ સૌ ને આ વૈજ્ઞાનિક  પધ્ધ્તિ વિશે વિશેષ ખ્યાલ આવી શકશે,જોકે મને હજુ એનો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ અંગે પુરી ફાવટ આવી નથી છંતા અમે દાંતીવાડા તાલુકાના ઓઢવા ગામે,વડગામ તાલુકાના રામપુરા ગામે ,વડગામ તાલુકાના ટિમ્બાચુડી ગામે અને વડગામ માં અમુક જગ્યાઓએ મારા મિત્ર ધ્વારા મોકલવામા આવેલ સળિયાઓ ધ્વારા પ્રયોગ કરી જોયો છે અને એટલુ જ વિશ્વાસથી કહી શકાય કે આ સળિયા વૈજ્ઞાનિક રીતે કામ આપે છે.જો કે પાણી મળવુ ના મળવુ કુદરત આધિન છે પણ જ્યારે આપણે કોઈક જગ્યાએ બોર બનાવવા જઈ રહ્યા હોઈએ ત્યારે ચોક્કસ આ પધ્ધતિનો ખરાઈ માટે એકવાર તો ઉપયોગ કરી લેવો લાભદાયક સિધ્ધ થઈ શકે છે.

કેનેડા સ્થિત મારા મિત્ર જ્યોર્જ ધ્વાર મારા સાથે જમીન માં પાણી સંશોધન હેતુ થયેલ સંવાદો ના અમુક અંશ નીચે જણાવ્યા મુજબ છે,જેનાથી આપ સૌ ને જમીન માં પાણી સંશોધન હેતુ સળિયાના (Rods) ઉપયોગ વિશે વિશેષ ખ્યાલ આવી શકશે.

Hi Nitin,

I am an engineer.
It is my firm belief that there is always water underground.The question is at what depth and where.I would recomend making a small map of the area.Then plot arrows on the map where the undeground water is.Use a simple water divining rods to find the location and direction of the water.No special skill is needed to use the rods as it seems all of us have been given this skill by GOD as built in feature. Simply hold the rods and walk slowly over the ground and the rods will point to the undergound flow or source.After you locate a strong source then its a matter of bringing in a tube well drilling rig and start drillling.It is important to use more than one person to use the rods and don’t tell the other person your finding so they can confirm the results against yours.Paying for the cost could be funded by all villagers contributing say one third and the Indian goverment one third and international donations one third? Please e-mail me if you have more questions?
see my attachment for a picture of the rods.Note the rods do not have to have a handle as shown,just simple wire bent to right angle (90 degrees).-george

Dear Nitin,

I am happy to here you got the rods…….great!

You do not need to pay anything …. it is a gift.I will try to explain how to use the rods.First… see how to hold the rods in the first picture I have sent with this e-mail. Called “Divining Rods.jpg”attachement.To use them you walk slowly over the area you wish to look for water.Hold the rods level and as lightly as you can so they can easily turn.The rods will turn and point to the source of water.You should make a little map of the the area you are testing and mark on the map any places the rods point towards.Please go outside and try it.It is very easy to use.Do you have a Cd-rom drive on your computer? If you do I could send you a video showing you how to do it in great detail.-George

Dear Nitin,

I will send a video to you on cd-rom as soon as I can.We have a great expert living nearby who can show us be best way to proceed.I am not shure why the rods work except to say that all people have such a fundamental need to find water that it is just one of those hidden skills that all of us have built into our mind and brain.It has a very long history of being a good way to find water.

your friend George

Dear Nitin,

I will send video as soon as I can.A little about me…..I am an elecrical -mechanical engineer.I design and build automation machinery.My current project

for the last 3 years is an automated video rental system that will be used on the island where I live.I live in British Columbia ,Canada on a gorgeous island near

Vancouver Island.It has a population of only 1000 people.I am married and have a son “om”.See the enclosed areial picture of near where I live.see you

George.

Dear Nitin

Please remember that if you try using the rods.then write down what you find.
Then the most important is to have two or three other people try it at different times and don’t tell them ahead of time what the others found.If it is done right then two or more people will get the same results…. independant of each other.
This is the only scientific way to do it.Try to place you findings on a map.A map can be a simple hand drawn sketch of your village and surrounding area.

I am sorry you had trouble with the rods.

Here are some ideas how to improve the success.

Look at that video I made.

Then have two different people use the rods.Make sure they use them without the other one seeing the results.If they get different results then not reliable.But if they both get the same finding without know about the other then this is good.

Also the rods may find water bu the farmers didn’t dig deep enough.Use the method in the video for finding depth.Use two separate people again.

मैं माफी चाहता हूँ आप छड़ के साथ मुसीबत था.यहाँ कुछ विचारों के लिए सफलता में सुधार करने के लिए.कि वीडियो मैंने बनाया देखो.

फिर दो अलग अलग लोगों की छड़ का उपयोग करें.यकीन है कि वे उन अन्य परिणाम देख एक के बिना उपयोग करें.अगर वे विभिन्न परिणाम प्राप्त विश्वसनीय तो नहीं.लेकिन अगर वे दोनों के बिना ही मिल पा दूसरे के बारे में जानते हैं तो यह अच्छा है.

इसके अलावा छड़ मिल सकता है पानी बू किसानों नहीं गहरी पर्याप्त खोदना.depth.Use दो अलग अलग लोगों को फिर से खोजने के लिए वीडियो में विधि का उपयोग करें.