જનરલ માહિતી

ગ્રામ પંચાયત સામાન્ય ચૂંટણી – ૨૦૧૧ , વડગામ તાલુકાની ગ્રામ પંચાયતોમાં વિજેતા થયેલ સરપંચો ની યાદી.

અ.ન. ગામનું  નામ સરપંચ નું  નામ મળેલ મત
૦૧ મગરવાડા લીલાબેન ફલજીભાઈ ઉપલાણા ૧૪૮૦
૦૨ અંધારીયા લાડબા લક્ષ્મણસિંહ  ડાભી ૫૧૫
૦૩ જુની નગરી સમુબેન નટવરભાઈ પરમાર ૩૮૨
૦૪ માહી હિરાબેન હરીભાઈ મહેવાલ ૧૬૧૩
૦૫ મુમનવાસ સુલેમાનભાઈ નુરજીભાઈ રાજપુરા ૧૪૩૩
૦૬ ભલગામ નાથીબેન કાનજીભાઈ પરમાર ૩૭૯
૦૭ માલોસણા નવિનચંદ્ર ખેમાભાઈ સોલંકી ૪૯૯
૦૮ મેગાળ જશીબેન રાજેન્દ્રભાઈ કરણ ૭૪૬
૦૯ મજાદર સબીયાબેન સફીકભાઈ સુણસરા ૨૨૦૩
૧૦ મોરીયા ફાતમાબેન ભીખુભાઈ બીહારી ૪૬૩
૧૧ બસુ સુફીયાબેન ગુલાબરસુલ દાવડા ૩૫૪૧
૧૨ મેતા સકીનાબેન સદરૂદીન માકણોજીયા ૧૭૩૮
૧૩ વગદડી સરદારભાઈ જીવાભાઈ ભીલ ૪૩૮
૧૪ ધારેવાડા જોગાજી પબાજી જાદવ ૩૫૬
૧૫ વરસડા હેમરાજભાઈ હરીભાઈ પટેલ ૫૨૬
૧૬ સીસરાણા જ્યંતીભાઈ ભીખાભાઈ ઢાકટા
૧૭ કોદરામ મહેશભાઈ ચતુરભાઈ સોલંકી ૧૦૩૩
૧૮ પસવાદળ પરથીભાઈ હાથીભાઈ પટેલ ૮૯૭
૧૯ હડમતીયા પારખાનજી
૨૦ બાવલચુડી વર્ષાબેન હિરાભાઈ લોહ
૨૧ છનીયાણા રતીલાલ જીવાભાઈ ચૌહાણ ૧૩૨૨
૨૨ રૂપાલ જીતેન્દ્રકુમાર ડાહ્યાભાઈ જોષી ૯૮૬
૨૩ ચીત્રોડા અંબાબેન રામાજી ઠાકોર ૮૪૭
૨૪ વડગામ મોઘજીભાઈ રાજસંગભાઈ ડેકલીયા ૨૧૦૬
૨૫ કોટડી અમૃતભાઈ તુલષીભાઈ બારોટ ૩૪૩
૨૬ વણસોલ ભીમનખાન ગુલાબખાન ઘાસુરા ૧૩૭૯
૨૭ પરખડી પુરીબેન કાળુભાઈ પરમાર
૨૮ નાદોત્રા વિરજીભાઈ દેવજીભાઈ પટેલ ૧૦૫૮
૨૯ મેપડા અવલબેન સરદારભાઈ ચૌધરી ૬૪૭
૩૦ જુની સેંધણી કલ્સુમબેન ઇદ્દ્રીશભાઈ સેરા
૩૧ કબીરપુરા ગણેશભાઈ ગમાભાઈ સોલંકી
૩૨ પીલુચા બાબુભાઈ બેચરભાઈ ચૌધરી ૯૩૦
૩૩ ભરકાવાડા મંગુબેન લક્ષ્મણસિંહ  રાજપુત ૨૪૪
૩૪ ઉમરેચા ભગવાનજી અમથાજી ઠાકોર ૩૩૩
૩૫ સકલાણા કેશવપુરી ગુલાબપુરી ગોસ્વામી ૮૯૦
૩૬ નિઝામપુરા ધીરાજી નારખાનજી ઠાકરડા
૩૭ શેરપુરા (સે) રફીકભાઈ સાહીદખાન પઠાણ
૩૮ રજોસણા રફીકભાઈ અલીમહમંદ મસન ૯૯૭
૩૯ ઘોડીયાળ દશરથસિંહ  પરબતસિંહ  હડિયોલ ૧૧૭૭
૪૦ નગાણા મેઘરાજભાઈ જીતાભાઈ ચૌધરી ૪૩૦
૪૧ ડાલવાણા ચીમનલાલ ધુડાભાઈ રાઠોડ
૪૨ મોટીગીડાસણ રતુભાઈ હેમરાજભાઈ ચૌધરી ૪૮૬
૪૩ ધોરી રૂપસિંહ  વિરસિંહ  ડાભી ૭૨૪
૪૪ હસનપુર હીફજુરહેમાન વલીમંદ
૪૫ કરનાણા દિનેશભારથી સોમભારથી બાવા
૪૬ ચાંગા ભાવનાબા જશવંતસિંહ  વાઘેલા
૪૭ પેપોળ નાનજીભાઈ ધરમાભાઈ પરમાર
૪૮ નળાસર વિજયસિંહ અમરસિંહ પરમાર
૪૯ વેસા ડાહ્યીબેન કરશનભાઈ પરમાર
૫૦ ટીંબાચુડી નાથાભાઈ સદાભાઈ ચૌહાણ
૫૧ વરણાવાડા જશવંતભાઈ પટેલ
૫૨ કાલેડા નજીરભાઈ જુણકીયા
૫૩ નવોવાસ બિસમીલ્લાખાન ઉમરખાન તુવર ૭૮૬
૫૪ લીબોઈ નયનાબેન દિનેશભાઈ બારોટ
૫૫ ભરોડ હંસાબેન હમીરજી પરમાર ૪૨૩
૫૬ થલવાડા શામજીભાઈ સરદારભાઈ ચૌધરી ૬૬૨
૫૭ વરવાડીયા મફાજી ધુળાજી ચૌહાણ
૫૮ છાપી ગીતાબેન ભરતભાઈ પટેલ ૨૧૭૬
૫૯ અહમદપુરા (મ) સરદારભાઈ જીવાભાઈ ભીલ
૬૦ નાવિસણા સિપાઈ આલમખાન પીરાભાઈ સમરસ
૬૧ ઇકબાલગઢ અજમલજી કુવરજી ઠાકોર સમરસ
૬૨ તેનીવાડા ચૌધરી દલજીભાઈ વાઘજીભાઈ સમરસ
૬૩ જલોત્રા કેશરભાઈ મેઘરાજભાઈ ભટોળ સમરસ
૬૪ ભાંગરોડીયા લાડકીબેન દાઉદભાઈ ચૌધરી સમરસ
૬૫ શેરપુરા (મ) સમરસ
૬૬ ચંગવાડા આબીદાબેન આદમભાઈ સુલીયા સમરસ
૬૭ મેમદપુર સોમાણી કમલેશભાઈ સમરસ
૬૮ એદ્રાણા ભુતડીયા ગલબાભાઈ રામસંગભાઈ સમરસ
૭૧ નાનોસણા લક્ષ્મણભાઈ માનસંગભાઈ ચૌધરી સમરસ
૭૨ માનપુરા સમરસ
૭૩ ધનાલી ચેલાભાઈ મુળજીભાઈ રાતડા સમરસ
૭૪ નાની ગીડાસણ વિરજીભાઈ જેઠાભાઈ મોર સમરસ
૭૫ કોદરાલી સમરસ
૭૬ પીરોજપુરા સમરસ
૭૭ કરશનપુરા સમરસ