વડગામ તાલુકાના યાદગાર ફોટોગ્રાફ્સ.

વડગામના પ્રાકૃતિક સ્થળોની ફોટોગ્રાફી…

ફોટોગ્રાફી સૂક્ષ્મ  નિરિક્ષણની કળા છે. સાધારણ જણાતા સ્થાનમાંથી કંઈક અસાધારણને કેમેરામાં કેદ કરવું તેનું  નામ ફોટોગ્રાફી. વિશ્વભરમાં ૧૯ ઑગષ્ટના દિવસને ‘ફોટોગ્રાફી ડે’ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે આવો આપણે શેરપુરા (શેભર) ના વતની ભાઈ મોહબતખાન અશરફખાન બિહારી દ્વારા ૨૦૧૫ની સાલમાં…

ફોટોગ્રાફી સૂક્ષ્મ  નિરિક્ષણની કળા છે. સાધારણ જણાતા સ્થાનમાંથી કંઈક અસાધારણને કેમેરામાં કેદ કરવું તેનું  નામ ફોટોગ્રાફી. વિશ્વભરમાં ૧૯ ઑગષ્ટના દિવસને ‘ફોટોગ્રાફી ડે’ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે આવો આપણે શેરપુરા (શેભર) ના વતની ભાઈ મોહબતખાન અશરફખાન બિહારી દ્વારા ૨૦૧૫ની સાલમાં...

વડગામ તાલુકાના યાદગાર ફોટોગ્રાફ્સ : ભાગ -૨

[વડગામ તાલુકાના આ યાદગાર ફોટોગ્રાફ્સ એ યાદગાર સ્મૃતિઓને તાજી કરવાનો એક માત્ર પ્રયાસ છે. નીચે મુકવામાં આવેલા ફોટોગ્રાફ્સમાં ૨૦૦૮ની સાલમાં અમારા આમંત્રણને માન આપીને ગ્રામિણ સંસ્કૃતિના અભ્યાસ અર્થે નેધરલેન્ડ સ્થિત મારા મિત્ર મિ.પિલે અને તેમના પત્નિ સિયાન વડગામની મુલાકાતે આવ્યા…

[વડગામ તાલુકાના આ યાદગાર ફોટોગ્રાફ્સ એ યાદગાર સ્મૃતિઓને તાજી કરવાનો એક માત્ર પ્રયાસ છે. નીચે મુકવામાં આવેલા ફોટોગ્રાફ્સમાં ૨૦૦૮ની સાલમાં અમારા આમંત્રણને માન આપીને ગ્રામિણ સંસ્કૃતિના અભ્યાસ અર્થે નેધરલેન્ડ સ્થિત મારા મિત્ર મિ.પિલે અને તેમના પત્નિ સિયાન વડગામની મુલાકાતે આવ્યા...

વડગામ તાલુકાના યાદગાર ફોટોગ્રાફ્સ : ભાગ-૧

વડગામ તાલુકાના કરનાળા ગામના વતની અને ધંધાર્થે પાલનપુર સ્થિત ભાઈ શ્રી વિપુલભાઈ નાથુભાઈ ચૌધરીએ વડગામ તાલુકાના જલોત્રા મુકામે વડગામ તાલુકાના જે તે સમયના આગેવાનો દ્વારા આયોજીત કોઇ મિટિંગના યાદગાર અને ઐતિહાસિક ફોટોગ્રાફ્સનું કલેશન કરીને તેનુ સુંદર એડિટિંગ કરીને મોકલી આપ્યુ…

વડગામ તાલુકાના કરનાળા ગામના વતની અને ધંધાર્થે પાલનપુર સ્થિત ભાઈ શ્રી વિપુલભાઈ નાથુભાઈ ચૌધરીએ વડગામ તાલુકાના જલોત્રા મુકામે વડગામ તાલુકાના જે તે સમયના આગેવાનો દ્વારા આયોજીત કોઇ મિટિંગના યાદગાર અને ઐતિહાસિક ફોટોગ્રાફ્સનું કલેશન કરીને તેનુ સુંદર એડિટિંગ કરીને મોકલી આપ્યુ...